1. Korzystając z CoToZa.pl, akceptujesz regulamin. Jeśli się nie zgadzasz, proszę opuść stronę.
  2. CoToZa.pl pomaga identyfikować nieznane numery. Użytkownicy dodają, komentują i oceniają numery zgodnie z regulaminem.
  3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu. Obowiązuje od 9.12.2015, aktualna wersja: 27.06.2023.
  4. Możemy dokonać zmian w serwisie zgodnie z prawem lub z potrzeb rozwijania serwisu.

I. DEFINICJE

1. Określenia użyte w tym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej.

2. Usługodawca: Qiiaa Group, adres: ul. Czerwona 7, 33-101 Tarnów.

3. Regulamin - niniejszy dokument.

4. Serwis - usługa online na stronie https://CoToZa.pl świadczona przez Usługodawcę dla Użytkowników.

5. Usługa drogą elektroniczną - usługa wykonywana zdalnie za pomocą danych przesyłanych przez urządzenia elektroniczne.

6. Użytkownik - osoba lub jednostka korzystająca z Serwisu.

7. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych w Serwisie.

8. Cookies - zasady dotyczące plików cookies w Serwisie.

9. System teleinformatyczny - zestaw urządzeń i oprogramowania umożliwiający przetwarzanie danych oraz komunikację w sieci.

10. Numer telefonu - zestaw numerów od 120000000 do 959999999 przypisywane do telefonów w Polsce, traktowane nie jako dane osobowe.

11. Komentarz - opinia użytkownika dotycząca numeru. Za jej treść odpowiada użytkownik. Komentarze mogą być usuwane w uzasadnionych przypadkach.

II. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługa umożliwia przeszukiwanie numerów telefonicznych, dodawanie numerów, komentarzy i ocen przez Użytkowników.

2. Użytkownicy dodają komentarze na podstawie własnych doświadczeń. Usługodawca nie weryfikuje ani nie monitoruje tych komentarzy.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy korzystają z Serwisu zgodnie z prawem, Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz mogą zgłaszać propozycje nowych funkcji.

2. Użytkownik korzysta z Serwisu w celach osobistych, bez celów marketingowych czy biznesowych.

3. Zabronione jest używanie Serwisu do szkodzenia innym, w tym publikowania obraźliwych lub naruszających prawa treści.

4. Użytkownik odpowiada za swoje działania w Serwisie.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za dane, komentarze i oceny wprowadzane przez Użytkowników.

2. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania Użytkownika, siłę wyższą, przekazanie danych podmiotom upoważnionym czy zablokowanie dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca nie inicjuje, modyfikuje ani nie kontroluje danych wprowadzanych przez Użytkowników. Jego rola ogranicza się do dostarczania zasobów systemu teleinformatycznego do przechowywania tych danych.

4. W przypadku otrzymania informacji o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych przez Użytkownika, Usługodawca zablokuje dostęp do nich lub je usunie.

5. W Serwisie mogą wystąpić linki do stron osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za ich dostępność, jakość ani bezpieczeństwo.

V. TRAKTOWANIE NUMERU TELEFONU JAKO DANYCH OSOBOWYCH

1. Baza CoToZa.pl zawiera numery telefonów możliwe do przypisania w Polsce, w zakresie 120-000-000 do 899-999-999.

2. Sam numer telefonu nie jest traktowany jako "dane osobowe". Stanie się tak jedynie, gdy zostanie połączony z dodatkowymi informacjami identyfikującymi osobę.

3. Jeżeli numer zawiera informacje identyfikujące osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, należy się z nami skontaktować w celu ich usunięcia.

VI. DODAWANIE KOMENTARZY I OCENA NUMERÓW

1. Nasz serwis został stworzony, aby umożliwić użytkownikom identyfikację nieznanych numerów telefonu przed ich odebraniem. W tym celu wykorzystujemy system ocen i komentarzy. Z tego względu komentarze powinny skupiać się na krótkich opisach właścicieli numerów, takich jak "Kurier firmy XYZ" lub "Telemarketing firmy XYZ". Prosimy, aby unikać w komentarzach obraźliwych treści, szkalowania lub opisów problemów z właścicielem danego numeru telefonu.

2. Dodając komentarz, przyjmujesz pełną odpowiedzialność za jego treść. Prosimy, aby nie zawierał on danych osobowych oraz by unikać używania wulgaryzmów. Bezpodstawne oskarżenia i szkalowanie, a także stalking, mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Pamiętaj, że w sieci nie jesteś całkowicie anonimowy.

3. Zabrania się dodawania komentarzy w celu nieuczciwej konkurencji, zawierających dane osobowe, wulgaryzmy, treści obraźliwe lub szkalujące. Komentarze nie powinny również promować eskalacji konfliktów, zawierać reklam, fałszywych informacji, treści niemoralnych, pornograficznych, łamać obowiązujące prawo czy służyć do propagandy politycznej czy wyrażania poglądów religijnych.

4. Użytkownik, dodając komentarz, zapewnia, że posiada wszelkie prawa do przekazywanej treści i udziela serwisowi nieograniczonej zgody na jej wykorzystanie.

5. Użytkownik dodający komentarz chroni dostawcę przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich i wspiera go w obronie, dostarczając wszelkie niezbędne informacje.

6. Użytkownik dodający komentarz zobowiązuje się do naprawienia szkód wyrządzonych dostawcy w wyniku ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikłych z dodanego komentarza.

VII. ZARZĄDZANIE NUMERAMI I KOMENTARZAMI

1. Baza numerów i komentarzy serwisu CoToZa.pl jest tworzona przez jego użytkowników, którzy dodają swoje komentarze opierając się na własnej wiedzy o danym numerze telefonu.

2. W bazie serwisu CoToZa.pl znajdują się wszystkie numery telefonów dostępne w Polsce, począwszy od numeru 120-000-000 aż po 899-999-999. Numery te nie są specjalnie selekcjonowane czy dodawane – obejmują cały dostępny zakres.

3. Komentarze są dodawane przez użytkowników na podstawie ich własnych doświadczeń. W związku z tym niektóre komentarze mogą zawierać informacje, które nie są w pełni dokładne.

4. Komentarze są publikowane bez wcześniejszej moderacji.

5. Wszystkie komentarze na stronie zostały dodane przez użytkowników serwisu. Użytkownicy przyjmują pełną odpowiedzialność za treść swoich komentarzy.

VIII. USUWANIE KOMENTARZY

1. Jeśli uznasz, że komentarz narusza Twoje prawa lub jest nieodpowiedni, skontaktuj się z nami. W wiadomości prosimy o podanie szczegółów, takich jak numer telefonu, do którego odnosi się komentarz, oraz treść komentarza. Usuwamy komentarze o treści wulgarnej, obraźliwej, ewidentnie nieprawdziwej lub zawierające dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL czy adres. Usuwane są także komentarze, które w połączeniu z numerem telefonu mogą pozwolić na identyfikację osoby.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis, wraz z jego grafiką i logo, są chronione prawem autorskim. Właścicielem tych praw jest Usługodawca. Ochrona dotyczy również kodu strony, zarówno w całości, jak i jego poszczególnych elementów, traktowanych jako dzieła twórcze. Obejmuje ona także wszystkie treści dostępne na stronie (z wyłączeniem komentarzy). Właścicielami praw do komentarzy są ich autorzy - Użytkownicy serwisu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość serwisu opiera się na indywidualnych opiniiach jego użytkowników. Dostawca nie odpowiada za dokładność i wiarygodność tych informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

2. Serwis może być wykorzystywany jako platforma do wymiany informacji i treści. Zakazane jest jednak komercyjne wykorzystanie treści zamieszczonych przez użytkowników i osoby trzecie. Nie jest również dozwolone używanie programów lub skryptów, o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszystkie dokumenty są datowane, co wskazuje, od kiedy obowiązują ich postanowienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa krajowego stosowane względem Usługodawcy.

5. Usługodawca jest otwarty na mediacje oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów w sposób ugodowy.

6. W przypadku sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub innymi osobami, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.